Likumi un norādījumi

Rekomendāciju sagatavošanā izmantotie informācijas avoti 

Eiropas Savienības un Latvijas Republikas normatīvie akti 

 1. Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 29. aprīļa Regula (EK) 852/2004 PAR PĀRTIKAS HIGIĒNU
 2. Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. gada 28. janvāra Regula (EC) 178/2002 ar ko paredz vispārīgus pārtikas aprites tiesību aktu principus un prasības, izveido Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādi un paredz procedūras saistībā ar pārtikas nekaitīgumu
 3. Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 27. oktobra Regula (EK) Nr. 1935/2004 par materiāliem un izstrādājumiem, kas paredzēti saskarei ar pārtikas produktiem, un par Direktīvu 80/590/EEK un 89/109/EEK
 4. Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. gada 3. oktobra Regula (EK) Nr. 1774/2002, ar ko nosaka veselības aizsardzības noteikumus attiecībā uz dzīvnieku izcelsmes blakusproduktiem, kuri nav paredzēti cilvēku uzturam
 5. LR likums "Pārtikas aprites uzraudzības likums" (19.02.1998)
 6. MK noteikumi Nr.433 „Veterinārās un higiēnas prasības svaigu zvejas produktu apritei nelielā apjomā" (12.05.2010.)
 7. MK noteikumi Nr. 1393 „Veterinārās prasības mājputnu un zaķveidīgo gaļas apritei nelielā daudzumā" (08.12.2009.)
 8. MK noteikumi Nr.546 „Noteikumi par kārtību, kādā mednieki galapatērētājam piegādā medījamos dzīvniekus vai to gaļu mazā daudzumā, un higiēnas prasībām medījamo dzīvnieku un to gaļas apritei" (20.07.2010.)
 9. MK noteikumi Nr. 345 "Higiēnas un obligātās nekaitīguma prasības govs svaigpiena apritei nelielā apjomā" (12.04.2010.)
 10. MK noteikumi Nr.857 „Prasības olu piegādei nelielā apjomā" (14.09.2010.)
 11. MK noteikumi Nr. 146 "Obligātās nekaitīguma prasības pārtikas piedevām un pārtikas produktiem, kuros izmantotas pārtikas piedevas" (16.02.2010) 
 12. MK noteikumi Nr.254 „Ātri sasaldētu pārtikas produktu aprites noteikumi" (16.03.2010) 
 13. MK noteikumi Nr. 235 „Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība" (29.04.2003)
 14. MK noteikumi Nr.964 "Pārtikas preču marķēšanas noteikumi" (23.11.2004)
 15. MK noteikumi Nr. 17 "Izplatīšanai nederīgas pārtikas turpmākas izmantošanas vai iznīcināšanas kārtība"(09.01.2001)
 16. MK noteikumi Nr. 494 "Noteikumi par darbiem, kas saistīti ar iespējamu risku citu cilvēku veselībai un kuros nodarbinātās personas tiek pakļautas obligātajām veselības pārbaudēm" (2001. gada 27. novembrī)
 17. MK noteikumi Nr.409 „Pārtikas apritē nodarbināto personu profesionālās kvalifikācijas prasības" (14.06.2005)
 18. MK noteikumi Nr. 610 „Higiēnas prasības vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības un profesionālās izgltības iestādēm" (27.12.2002)

Metodiskie norādījumi 

 1. Eiropas Parlamenta un Padomes Pārtikas ķēdes un dzīvnieku veselības pastāvīgās komitejas 2004.gada 20.decembra pamatnostādnes Regulas (EC) Nr. 178/2002 par vispārīgajiem pārtikas aprites tiesību aktiem 11, 12, 16, 17, 18, 19 un 20. panta ieviešanā
 2. Eiropas Komisijas Veselības un Patērētāju aizsardzības Ģenerāldirektorāta 2005.gada 21. decembra metodiski norādījumi par to, kā īstenot atsevišķus regulas (EK) Nr. 852/2004 noteikumus par pārtikas higiēnu
 3. Eiropas Komisijas Veselības un Patērētāju aizsardzības Ģenerāldirektorāta 2005.gada metodiskie norādījumi pēc HACCP principiem izveidoto procedūra īstenošanai un HACCP principu īstenošanas atvieglošanai noteiktos pārtikas apritē iesaistītos uzņēmumos


Labas higiēnas prakses vadlīnijas 

 1. Codex Alimentarius Higiēniskas prakses kodekss termiski apstrādātai pārtikai sabiedriskajā ēdināšanā (CAC/RCP 39-1993)
 2. Pārtikas inženierzinātņu centra izstrādātās „Labas higiēnas prakses un paškontroles vadlīnijas slēgta tipa sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumiem, pārvietojamām un pagaidu telpām" (2006.gads)
 3. Viesnīcu un restorānu asociācijas izstrādātās ,.Higiēnas prakses atklāta tipa ēdināšanas uzņēmumiem" (2006.gads)
 4. Rokasgrāmata "Ēdināšanas darba organizācija skolās un pirmskolas izglītības iestādēs" (Viesnīcu un restorānu mācību centrs, 2007.gads)


Interneta adreses 
Eiropas Savienības mājas lapa
Eiropas Pārtikas drošuma aģentūra
Codex Alimentarius komisija
Pārtikas un lauksaimniecības organizācija
Pasaules Veselības organizācija
Pārtikas un veterinārais dienests