HACCP Vadlīnijās izmantoto terminu un saīsinājumu raksturojums

Regulu (178/2002, 852/2004, 853/2004,1774/2002) definīcijas

Pārtika (jeb „pārtikas produkts”) - jebkura apstrādāta, daļēji apstrādāta vai neapstrādāta viela vai produkts, kas paredzēts cilvēkiem uzturam vai ko paredzētos saprātīgos apstākļos cilvēki varētu lietot uzturā.
Pārtikas aprite - visas darbības ar pārtiku no tās ieguves līdz patēriņam (ieguve, izņemot augu valsts izcelsmes produktus; apstrāde, pārstrāde, ražošana, iesaiņošana, uzglabāšana, izplatīšana, transportēšana, pārvietošana pāri valsts robežai, vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība, sabiedriskā ēdināšana).

Mazumtirdzniecība - manipulācijas ar pārtiku un/vai tās apstrāde, un tās uzglabāšana tirdzniecības vai piegādes vietā galapatērētājam, tostarp izplatīšanas vietās, ēdināšanas uzņēmumos, uzņēmumu un iestāžu ēdnīcās, restorānos un citos līdzīgos pārtikas pakalpojumu uzņēmumos, veikalos, lielveikalu izplatīšanas centros un vairumtirdzniecības punktos.
Pārtikas higiēna - pasākumu un nosacījumu kopums, kas nepieciešams, lai kontrolētu apdraudējumus un nodrošinātu pārtikas produktu derīgumu cilvēku uzturam, ņemot vērā tiem paredzēto lietošanu.
Iesaiņošana - pārtikas produkta ievietošana ietinamajā materiālā vai traukā, kas ir tiešā saskarē ar attiecīgo produktu un „iesaiņojums” ir pats ietinamais materiāls vai trauks. Iepakošana - viena vai vairāku iesaiņotu pārtikas produktu ievietošana otrā traukā un „iepakojums” ir pats ārējais trauks.
Hermētiski noslēgts trauks - trauks, kas veidots un paredzēts drošībai pret apdraudējumu (piesārņojumu) iekļūšanu tajā.
Izsekojamība - spēja visos ražošanas, pārstrādes un izplatīšanas posmos izsekot un atrast jebkuru pārtiku, barību, produktīvo dzīvnieku vai vielu, ko paredzēts vai ko varētu pievienot pārtikai vai barībai.
Primārā ražošana - primāro produktu ražošana vai audzēšana, tostarp ražas novākšana, slaukšana un saimniecībā audzētu dzīvnieku ražošana pirms nokaušanas. Tajā tiek iekļautas arī medības, zveja un savvaļas produktu vākšana.
Pārstrāde - jebkura darbība, tostarp karsēšana, kūpināšana, konservēšana, nogatavināšana, žāvēšana, marinēšana, ekstrakcija, ekstrūzija vai vairāki šie procesi kopā, kas būtiski izmaina sākotnējo produktu.
Neapstrādāti produkti - pārtikas produkti, kas nav apstrādāti, tostarp produkti, kas ir sadalīti, atdalīti, sagriezti šķēlēs, kapāti, atkauloti, samalti, atdalīti no ādas vai mizas, malti, griezti, tīrīti, apgraizīti, lobīti, slīpēti, dzesināti, saldēti, sasaldēti vai atkausēti.
Pārstrādes produkti - pārtikas produkti, ko iegūst pēc neapstrādātu produktu pārstrādes. Minētajos produktos var būt sastāvdaļas, kas ir nepieciešamas to ražošanai vai konkrētu īpašību piešķiršanai.
Svaiga gaļa - gaļa, kam nav veikts cits konservēšanas process, kā vien atdzesēšana, sasaldēšana vai ātrsasaldēšana, ieskaitot gaļu, kas ir iesaiņota vakuumā vai kontrolētā atmosfērā.
Maltā gaļa - atkaulota gaļa, kas ir samalta un satur mazāk nekā 1% sāls.
Gaļas produkti - svaiga gaļa, tostarp gabalos sadalīta gaļa, kurai pievienoti pārtikas produkti, garšvielas vai piedevas vai kurai veikta apstrāde, kas nav pietiekama, lai izmainītu gaļas iekšējo muskuļu šķiedru struktūru un līdz arto iznīcinātu svaigas gaļas īpašības. Gaļas produktus marķē ar ovālas formas identifikācijas marķējumu.
Svaigi zvejniecības produkti - neapstrādāti veseli vai sagatavoti zvejniecības produkti, tostarp produkti vakuumiepakojumā vai izmainītā temperatūrā, kuru saglabāšanai nav veikta nekāda cita apstrāde, kā vien atdzesēšana.
Sagatavoti zvejniecības produkti - apstrādāti zvejniecības produkti, kam veiktas apstrādes darbības, kuras ietekmē to anatomisko veselumu, piemēram, ķidāšana, galvas atdalīšana, sagriešana šķēlēs vai gabalos, filejas atdalīšana un kapāšana.
Piesārņojums - apdraudējuma klātbūtne vai tā ieviešana.

Pārtikas aprites uzraudzības likuma definīcijas

Pārtikas uzņēmums - komercsabiedrība, individuālais (ģimenes) uzņēmums, zemnieka vai zvejnieka saimniecība, individuālais komersants vai individuālais darba veicējs, kas iesaistīts kādā no pārtikas aprites posmiem un veic uzņēmējdarbību, komercdarbību vai saimniecisko darbību.
Pārtikas preču marķējums - informācija (vārds, teksts, norāde, preču zīme, firmas zīme -zīmols, attēls vai simbols), kas attiecas uz pārtikas preci un ir norādīta uz iepakojuma, pavaddokumentos, uz etiķetes vai uzlīmes, vai aptveres.
Nekaitīga pārtika - pārtika, kas normālos vai lietošanā paredzētos apstākļos nenodara kaitējumu cilvēka veselībai, dzīvībai vai videi.
Izplatīšanai nederīga pārtika:
•    tā neatbilst obligātajām nekaitīguma prasībām;
•    tai beidzies derīguma termiņš;
•    tā nav marķēta atbilstoši normatīvo aktu prasībām;
•    pamatojoties uz pierādījumiem, pārbaudē konstatēta tās bojāšanās, kā arī organoleptisko, ar cilvēka maņu orgāniem uztveramo pārtikas īpašību pasliktināšanās;
•    tā ir falsificēta, tāpēc tiek maldināts patērētājs;
•    tai nav normatīvajos aktos noteikto pavaddokumentu.
Kvalitāte - īpašību kopums, kas nodrošina pārtikas atbilstību patērētāja vajadzībām un konkrētām normatīvo aktu prasībām

LVS EN ISO 22000:2006 „Partikas drošības pārvaldības sistēmas. Prasības jebkurai pārtikas aprites ķēdes organizācijai” definīcijas attiecībā uz HACCP sistēmu

Korektīvā darbība - darbība, lai novērstu atklātās neatbilstības cēloni vai citu nevēlamu situāciju.
Codex Alimentarius definīcijas
Codex Alimentarius - pārtikas kodekss, kas definē galvenos principus pārtikas nozarē. HACCP - riska cēloņu analīze kritiskajos kontroles punktos - metodoloģiska sistēma, kas identificē, novērtē un kontrolē iespējamos riska cēloņus, kas ir būtiski pārtikas nekaitīgumam.
Kritiskais kontroles punkts - vieta, procedūra, procesa posms pārtikas aprites ķēdē, kuram var piemērot kontroli un kuram ir būtiski aizkavēt vai novērst pārtikas nekaitīguma apdraudējumu vai samazināt to līdz pieļaujamam līmenim.
Posms - procedūra, operācija vai pakāpe pārtikas ražošanas ķēdē (tostarp izejmateriāli) no produktu pirmapstrādes līdz gatavai produkcijai.
Kritiskā robeža - kritērijs, kas atdala pieņemamību no nepieņemamības. Iepriekš noteikts lielums kontroles pasākumam, kam jānodrošina KKP potenciālā riska faktora novēršana. Uzraudzība (angļu vai. monitoring) - plānota novērojumu vai mērījumu secība, lai noteiktu, vai KKP tiek kontrolēts (t.i., vai kontroles pasākumi tiek veikti, kā paredzēts).
Validēšana - apliecinājums, nodrošinot objektīvu pierādījumu tam, ka HACCP sistēma, tostarp HACCP sistēmas elementi, nodrošina pārtikas nekaitīgumu.
Verificēšana - metožu, procedūru, testu un citu novērtējumu pielietošana, lai noteiktu atbilstību HACCP plānam.
Augsta riska pārtika gatavi ēdieni vai pārtikas produkti, kuros ir labvēlīgi apstākļi bīstamo un potenciāli bīstamo mikroorganismu augšanai un kas netiks pakļauti turpmākai siltumapstrādei, tādējādi samazinot vai likvidējot iespējamos bīstamos mikroorganismus. Augsta riska pārtika, kas gatava patēriņam:
•    zivis un jūras produkti, termiski apstrādāti un neapstrādāti;
•    gaļa un gaļas produkti, termiski apstrādāti un neapstrādāti;
•    mājputnu gaļa un tās produkti, termiski apstrādāti;
•    gatavi ēdieni, kas atdzesēti vai sasaldēti (arī siltie ēdieni, ja netiek ievērota uzglabāšanas temperatūra);
•    mērces, buljoni un zupas;
•    piens un piena produkti;
•    olu produkti;
•    diedzēti graudi;
•    konditorejas izstrādājumi ar krēma pildījumu;
•    rīsu ēdieni un pasta;
•    ēdieni, kuru sastāvā ir iepriekšminētie produkti.

Likuma „Par mērījumu vienotību” definīcijas

Verificēšana - darbību kopums, lai konstatētu un apstiprinātu, ka valsts metroloģiskajai kontrolei pakļautie mērīšanas līdzekļi atbilst noteiktajām prasībām.
Pirmreizējā verificēšana - iepriekš neverificēta mērīšanas līdzekļa verificēšana pirms tā ievietošanas tirgū vai nodošanas lietošanai.
Atkārtotā verificēšana - mērīšanas līdzekļa periodiska verificēšana pēc iepriekšējās verificēšanas, kā arī mērīšanas līdzekļa verificēšana pēc tā remonta.
Mērīšanas līdzeklis - ierīce, kura paredzēta mērījumu veikšanai patstāvīgi vai kopā ar papildu ieiīcēm.
Mērīšanas process - secīgi veiktu darbību kopums mērāmā lieluma vērtības noteikšanai. Pārējās definīcijas
Izejviela - pārtikas produkti, kas paredzēti turpmākai apstrādei.
Pirmapstrāde - izejvielu (dārzeņu, zivju, gaļas) apstrāde, kuras gaitā tiek atdalītas neēdamās daļas.
Jēlprodukts - termiski neapstrādāts zivju vai gaļas produkts.
Pusfabrikāts - produkti, kas izgājuši vienu vai vairākus apstrādes posmus, bet nav lietojami uzturā bez galīgās apstrādes.
Augstas gatavības pusfabrikāts produkti, kas sasnieguši kulināro gatavību, taču prasa nelielu palīgapstrādi (piemēram, uzkarsēšanu, porcionēšanu).
Termiskā apstrāde - produktu apstrādes paņēmiens, kura laikā izmainās produktu iekšējā temperatūra (karsēšana vai dzesēšana).
Gatavs produkts - produkts, kas izgājis visus paredzētos apstrādes posmus un ir derīgs lietošanai cilvēku uzturā.
Savstarpēja piesārņošanās - kaitīgo baktēriju fiziska pārvietošana no pārtikas, iekārtām un personāla uz pārtikas produktiem.