Ūdensapgāde

Jābūt atbilstošai dzeramā ūdens apgādei, kas jāizmanto vajadzības gadījumā, lai nodrošinātu, ka pārtikas produkti nav piesārņoti.
Ledus, kas nonāk saskarē ar pārtiku vai var to piesārņot, jāpagatavo no dzeramā ūdens vai tīra ūdens, ja ledus paredzēts nesadalītu zvejniecības produktu dzesināšanai.  Tas jāpagatavo, jāuzglabā un jāapstrādā apstākļos, kas aizsargā to no piesārņojuma.
Uzņēmumā jābūt nodrošinātai dzeramā ūdens apgādei nepieciešamā daudzumā, ar pietiekamu spiedienu un piemērotu temperatūru. Ja uzņēmumā ir centralizēta karstā ūdens padeve, karstā ūdens temperatūrai padeves vietā jābūt ne zemākai par 55°C un ne augstākai par 70 °C (Latvijas būvnormatīvs LBN 212-98). 

Dzeramajam ūdenim jāatbilst kvalitātes un nekaitīguma kritērijiem, kas noteikti Ministru kabineta noteikumos Nr.235 „Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība".
Uzņēmumam reizi gadā vai biežāk, atkarībā no gada vidējā ūdens diennakts patēriņa, nepieciešams veikt kārtējo ūdens monitoringu, paraugus ņemot no krāna vietā, kur dzeramais ūdens tiek izmantots ēdienu gatavošanai. Ja uzņēmums saņem ūdeni no individuāliem piegādes avotiem, papildus kārtējām pārbaudēm, jāveic arī auditmonitorings.
Uzņēmumā katru gadu līdz kārtējā gada sākumam jāizstrādā dzeramā ūdens kvalitātes un nekaitīguma kontroles programma, kas jāsaskaņo ar Sabiedrības veselības aģentūru. Par paraugu noņemšanu un izmeklēšanuatbilstoši noteiktajiem standartiem ieteicams slēgt līgumu ar akreditētu laboratoriju.