Tīrīšanas un dezinfekcijas pasākumu veikšana

Lai pārtikas uzņēmuma telpas uzturētu tīras, uzņēmumā regulāri veic tīrīšanas un dezinfekcijas darbus. Tīrīšanas un dezinfekcijas pasākumu veikšanai iztrādā programmu, kurā norāda:
■ telpas, virsmas, iekārtas un aprīkojumu, kas jātīra,
■ katra posma tīrīšanas biežumu,
■ izmantotos tīrīšanas, dezinfekcijas līdzekļus un metodes,
■ par konkrēto procesu atbildīgās personas.Programmu papildina ar pasākumu aprakstu pārtikas piesārņojuma novēršanai saistībā ar uzkopšanas inventāra, tīrīšanas un mazgāšanas līdzekļu uzglabāšanu un lietošanu, norādot kur un kā tos uzglabā, kā notiek uzkopšanas inventāra mazgāšana, žāvēšana un uzglabāšana, kā identificē tualetes uzkopšanas inventāru, kur to uzglabā.
Nosaka arī pasākumus tīrīšanas un dezinfekcijas programmas izpildes kontrolei, t.sk. nomazgajumu ņemšanas biežumu, to dokumentēšanas veidu un rīcības, ja konstatē neatbilstoši veiktus tīrīšanas vai dezinfekcija pasākumus.

Tīrīšana ir fizisks process (bēršana, spēcīga ūdens plūsma) un/vai ķīmiska metode, kas paredzēta netīrumu izvadīšanai no uzņēmuma. Tīrīšanas pasākumi ietver sauso tīrīšanu vai citas piemērotas metodes, lai savāktu un aizvāktu pārtikas atlikumus un netīrumus.

Dezinfekcija ir mikroorganismu iznīcināšana ar ķīmiska vai neķīmiska (karstais ūdens vai tvaiks) līdzekļa palīdzību. Būtisks priekšnoteikums efektīvas ķīmiskās dezinfekcijas veikšanai ir tīra virsma, tāpēc dezinfekciju veic pēc tīrīšanas darbiem. Dezinficēt galvenokārt, ir nepieciešams tās virsmas, kuras tieši vai netieši saskaras ar pārtiku, virsmas, kas saskaras ar personāla rokām, personāla rokas, mazgāšanas ierīces un aprīkojumu, ēdienu gatavošanas aprīkojumu (piederumus) u. c.

Telpu uzkopšana nedrīkst radīt pārtikas piesārņojumu, tāpēc veicot uzkopšanas darbus jānodrošina, lai telpā neatrastos vaļēji pārtikas produlcti vai dzeramais ūdens. Lai nepieļautu pārtikas piesārņošanos, visas telpas, iekārtas un inventārs ir jātīra tik biezi cik nepieciešams, un jādezinficē pēc vajadzības. Darba virsmas, iekārtas un aprīkojumu (sadales 10 dēlīši, naži u.c), ar ko nonāk saskarē pārtika, jātīra pēc katras lietošanas reizes, ja nepieciešams jāveic arī dezinfekcija.

Lai novērstu baktēriju vairošanos, iekārtas un darbarīki, ko lieto nepārtraukti, jātīra vismaz reizi 2-4 stundās, atkarībā no telpas temperatūras (jo augstāka temperatūra, jo biežāk) vai arī pārejot no viena pārtikas veida uz citu. Inventāram, traukiem un darba instrumentiem nodrošina atbilstošu žāvēšanu un uzglabāšanu speciālos statīvos vai uz speciāliem režģiem, lai aizsargātu pret piesārņošanos. Režģi un statīvi jāuztur tīri.

Tīrīšanai un dezinfekcijai drīkst lietot tikai pārtikas aprites telpām paredzētus līdzekļus. Uzņēmumā jābūt ķīmisko līdzekļu datu drošības lapām un lietošanas instrukcijām latviešu valodā.
Tīrīšanas un dezinfekcijas līdzekļus lieto stingri saskaņā ar lietošanas instrukciju. Uzņēmumā jābūt atbilstošam aprīkojumam tīrīšanas un mazgāšanas līdzekļu dozēšanai. Mazgājamo līdzekļu šķīdumu pagatavošanai izmanto marķētus traukus.
Pie trauku un inventāra mazgāšanas vietām izvieto mazgāšanas un dezinfekcijas līdzekļu lietošanas instrukcijas. Ja instrukcijas nav izvietotas pie mazgāšanas ierīcēm, tām jābūtu pieejamām ikreiz, kad nepieciešams lietot konkrēto līdzekli.
Mazgāšanas līdzekļus uzglabā atbilstoši marķētos oriģinālos iepakojumos, speciāli tam paredzētā noslēgtā telpā vai vietā. Tīrīšanas un dezinfekcijas līdzekļus nedrīkst uzglabāt telpās, kur apstrādā pārtiku.

Uzkopšanas aprīkojums, kā, piemēram, auduma drānas, birstītes, sūkļus u.c, jāuztur tīras un labā stāvoklī, lai novērstu pārtikas, darba iekārtu un aprīkojuma piesārņošanos. Jēlo un gatavo pārtikas produktu apstrādes virsmu tīrīšanai.ieteicams izmantot atšķirīgu krāsu drānas, lai izslēgtu savstarpēju piesārņošanos.
Ja auduma drānas vai sūkļi tiek izmantoti vairākkārt, tos mazgā karstā ūdenī ar piemērotu dezinfekcijas līdzekli, pēc tam rūpīgi izskalo un izžāvē. Telpu uzkopšanas inventāra uzglabāšanai un mazgāšanai ierīko speciāli tam paredzētu vietu.

Tualetes uzkopšanas inventāru marķē un uzglabā atsevišķi no pārējo telpu uzkopšanas inventāra. Lai objektīvi novērtētu uzņēmuma sanitāri-higiēnisko stāvokli un paškontroles sistēmā noteikto pasākumu praktisko izpildi, ieteicams no darba virsmām, inventāra, personāla rokām un darba apģērba ņemt nomazgājumus laboratoriskai izmeklēšanai.

Rekomendējamā dokumentācija:
  • Tīrīšanas un dezinfekcijas pasākumu programma
  • Korektīvo rīcību reģistrs
  • Ķīmisko dezinfekcijas īdzekļu uzskaites žurnāls, kurā norādīts līdzekļa nosaukums izplatītājfirma, iegādes daudzums un iegādes datums, izlietotais daudzums un izlietošanas datums. 
  • Mazgāšanas un dezinfekcijas līdzekļu drošības lapas un lietošanas instrukcijas.