Priekšnoteikumu prasības pirms HACCP ieviešanas

Par «priekšnoteikumu» prasībām, kuras nepieciešams nodrošināt apdraudējumu kontrolei pirms HACCP principu ieviešanas, uzskata:
■ infrastruktūras un aprīkojuma prasības,
■ kaitēkļu un grauzēju apkarošanas procedūras,
■ prasības rīcībām ar pārtikas atkritumiem,
■ sanitārās procedūras (tīrīšana un dezinfekcija),
■ ūdens nekaitīguma un kvalitātes nodrošināšanu,
■ prasības personāla veselībai un darbinieku personīgai higiēnai,
■ prasības attiecībā uz izejvielām un drošu pārtikas apstrādi (arī pārvadāšanu),
■ aukstuma ķēdes uzturēšanu.