Prasības pārvietojamām un/vai pagaidu telpām

Regulas 852/2004, II pielikuma III nodaļa nosaka prasības pārvietojamām un/vai pagaidu telpām (tirdzniecības teltīm, tirdzniecības stendiem, pārvietojamiem tirdzniecības transportlīdzekļiem), telpām, ko galvenokārt izmanto kā privātmājas, bet kur regulāri laišanai tirgū tiek gatavota pārtika, un tirdzniecības automātiem.


Telpas un tirdzniecības automāti jānovieto, jāprojektē, jāveido un jāuztur tīri un labā kārtībā un tādā stāvoklī, lai izvairītos no piesārņojuma riska, jo īpaši tā, ko rada dzīvnieki un kaitēkļi.

Īpaši vajadzības gadījumā:
a) jābūt pieejamām attiecīgām iekārtām, lai uzturētu atbilstošu personīgo higiēnu (tostarp higiēniskām roku mazgāšanas un nosusināšanas iekārtām, higiēniskam sanitārajam aprīkojumam un ģērbtuvēm);
b) virsmām, kas nonāk saskarē ar pārtiku, jābūt labā stāvoklī, un tām jābūt viegli tīrāmām un vajadzības gadījumā dezinficējamām. Tāpēc jāizmanto gludi, mazgājami, pret koroziju izturīgi un netoksiski materiāli;
c) atbilstoši jāparedz darba instrumentu un aprīkojuma tīrīšana un vajadzības gadījumā dezinfekcija;
d) atbilstoši jāparedz higiēniska pārtikas produktu tīrīšana, ja tā ir daļa no pārtikas uzņēmuma darbībām;
e) jābūt pieejamai atbilstošai karstā un/vai aukstā dzeramā ūdens apgādei;
f) jābūt pieejamam atbilstošam aprīkojumam un/vai iekārtām bīstamo un/vai neēdamo vielu un atkritumu (šķidro vai cieto) higiēniskai uzglabāšanai un iznīcināšanai;
g) jābūt pieejamām atbilstošām iekārtām un/vai aprīkojumam piemērotas pārtikas temperatūras uzturēšanai un uzraudzībai;
h) ciktāl praktiski iespējams, pārtikas produkti jānovieto tā, lai izvairītos, no piesārņojuma riska.