Korektīvo rīcību noteikšana

Ja uzraudzības laikā konstatē, ka zudusi kontrole pār procesu (procesa kontroles parametri ir ārpus noteiktajām robežām), nekavējoties veic korektīvās darbības.

Korektīvās darbības nosaka rīcības, kādas jāveic, lai atjaunotu kontroli kritiskajos kontroles punktos un, lai potenciāli bīstami produkti nenonāktu pie patērētāja.
Viegli saprotamas un realizējamas korektīvās darbības izstrādā katrā kritiskajā kontroles punktā, nosakot atbildīgās personas par korektīvo darbību veikšanu.

Korektīvās rīcības ietver: 
■ līdzekļu un pasākumu aprakstus, lai novērstu radušos problēmu, piem. iekārtu remonts vai nomaiņa, uzkopšanas darbu atkārtota veikšana u.c.),
■ norādes par personu vai personām, kas atbild par korektīvā pasākuma īstenošanu,
■ pasākumu aprakstus, kā rīkoties ar bojāto (nedrošo) produktu, piem. kādos gadījumos nepieņem produktus vai ēdienus izņem no realizācijas u.c.,
■ pierakstus, kuros norādīta visa vajadzīgā informācija par veiktajiem pasākumiem (piemēram, diena, laiks, pasākuma veids, izpildītājs, turpmākā pārbaude).

Uzņēmuma darbiniekiem jābūt informētiem par to, kādus korektīvos pasākumus veikt, ja kontroles gaitā ir konstatētas novirzes no noteiktajiem kritērijiem. Ja korektīvās darbības tiek veiktas, tās dokumentē un ziņo uzņēmuma vadībai, lai nepieciešamības gadījumā izmainītu paškontroles sistēmā paredzētos pasākumus un nepieļautu problēmu atkārtošanos nākotnē.