Kanalizācijas sistēma

Kanalizācijas iekārtām jāatbilst paredzētajam nolūkam. Tās jāprojektē un jāveido tā, lai izvairītos no piesārņojuma riska. Ja kanalizācijas kanāli ir pilnībā vai daļēji atvērti, tie jāprojektē tā, lai atkritumi nenokļūtu no piesārņotas platības uz tīro platību vai tajā, jo īpaši platībās, kur apstrādā pārtiku, kas varētu apdraudēt galapatērētāja veselību.

Kanalizācijas iekārtām jānodrošina efektīva notekūdeņu novadīšana.
Lai izvairītos no piesārņojuma riska, tās vienmēr jāuztur labā tehniskā stāvoklī un darba kārtībā. Grīdas kanalizācijas notekām jābūt nosegtām ar atbilstošiem režģiem. Ja nepieciešams, ierīko smilšu vai tauku uztvērējus.