Iesaiņojamais materiāls

Iesaiņošanas materiāli nedrīkst radīt piesārņojumu. Iesaiņošanas materiāli jāuzglabā tā, lai tie netiktu pakļauti piesārņojuma riskam.
Iesaiņošana jāveic tā, lai izvairītos no produktu piesārņojuma. Vajadzības gadījumā, jo īpaši, izmantojot kārbas un stikla burkas, jānodrošina iepakojuma konstrukcijas izturība un tā tīrība.
Atkārtoti lietojamiem pārtikas produktu iesaiņošanas materiāliem jābūt viegli tīrāmiem un vajadzības gadījumā dezinficējamiem.


Regulas 1935/2004 „Par materiāliem un izstrādājumiem, kas paredzēti saskarei ar pārtikas produktiem un par Direktīvu 80/590/EEK un 89/109/EEK atcelšanu" 15. un 17. pants nosaka prasības saskarsmes materiālu marķēšanai un izsekojamībai.

Iegādājoties materiālus un, izstrādājumus kas nonāk saskarē ar pārtiku, jāpārliecinās, vai tiem ir skaidri redzams, salasāms un neizdzēšams, atbilstošs marķējums saskaņā ar regulas prasībām:
 ■ vārdi "saskarei ar pārtiku" vai konkrēta norāde par to izmantojumu tādiem izstrādājumiem kā, piemēram, kafijas automāts, vīna pudele, zupas karote, vai arī attēlā redzamais simbols,

■ ja nepieciešams, īpaša pamācību, kas jāievēro drošas un atbilstīgas izmantošanas nolūkā,
■ nosaukums vai tirdzniecības nosaukums, kā arī ražotājs un/vai tirgotājs,
■ atbilstīgs marķējums vai identificēšanas zīme, kas ļauj izsekot materiālam vai izstrādājumam.

Izglītības iestāžu ēdināšanās blokos aizliegts lietot alumīnija galda piederumus un alumīnija traukus ēdiena pagatavošanai un minētais aizliegums ir jāievēro, iegādājoties jaunus galda piederumus un traukus (MK noteikumi Nr. 610 un Nr.596). Minētā informācija nav obligāta attiecībā uz tiem izstrādājumiem, kas savu īpašību dēļ ir, nepārprotami paredzēti saskarei ar pārtikas produktiem.