Ēkas un telpas

Vispārējās higiēnas prasības pārtikas aprites telpām un aprīkojumam noteiktas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā Nr.852/2004 par pārtikas higiēnu. 
Regulas 852/2004 II. pielikuma I. nodaļā noteikts: 
Uzņēmumu telpas, kur uzglabā pārtiku, jātur tīras, un tas jāuztur labā kartībā un stāvoklī.
Uzņēmumu telpu, kur uzglabā pārtiku, izvietojums, projekts, konstrukcija, atrašanās, vieta un lielums:
a) ļauj veikt atbilstošu uzturēšanu, tīrīšanu un/vai dezinfekciju, nepieļauj vai samazina piesārņojumu, kas izplatās pa gaisu, un nodrošina atbilstošu darba telpu, kas visas darbības ļauj veikt higiēniski;
b) ir tāds, kas aizsargātu no netīrumu uzkrāšanās, saskares ar indīgām vielām, daļiņu nokļūšanas pārtikā un kondensācijas vai nevēlama pelējuma veidošanās uz virsmas;
c) ļauj īstenot labu pārtikas higiēnas praksi, tostarp aizsardzību pret piesārņojumu un kaitēkļu apkarošanu;
d) vajadzības gadījumā ar termoregulāciju nodrošina piemērotus pārstrādes un uzglabāšanas nosacījumus, lai varētu uzglabāt pārtikas produktus pareiza temperatūrā, un telpas ir projektētas tā, lai būtu iespējams minētās temperatūras uzraudzīt un, ja vajadzīgs, reģistrēt.


Savstarpēja piesārņošanās ir nozīmīgs faktors, kas var izraisīt pārtikas izraisītas saslimšanas. Pēc sagatavošanas (termiskās apstrādes) pārtikā ar kaitīgajiem mikroorganismiem var tieši vai netieši piesārņoties no termiski neapstrādātas, pārtikas, tāpēc nepieciešams telpā vai laikā nodalīt jēlās un gatavās produkcijas apstrādi un „tīros un „netīros" darbus, piemēram, dārzeņu pirmapstrādi.