Ēdienu vai produktu pārvadāšana

Pārtikas aprites uzraudzības likuma 10. (4) pants nosaka:, ka transportlīdzekļiem, kas iesaistīti pārtikas ir jābūt Pārtikas un veterinārā dienesta izsniegtai atļaujai pārtikas pārvadāšanai.


Regulas 852/2004 „Par pārtikas higiēnu" II. pielikuma IV. nodaļā noteiktas higiēnas prasības produktu pārvadāšanai.
1. Pārvadāšanas līdzekļi un/vai konteineri, ko izmanto pārtikas produktu pārvadāšanai, jātur fīri, un tiem jābūt labā kārtībā un stāvoklī, lai aizsargātu pārtikas produktus no piesārņojuma un vaj"adzības gadījumā tie jāprojektē un jāveido tā, lai ļautu veikt atbilstošu tīrīšanu un/vai dezinfekciju. 
3. Ja pārvadāšanas līdzekļus un/vai konteinerus izmanto ne tikai pārtikas produktu pārvadāšanai vai dažādu pārtikas produktu vienlaicīgai pārvadāšanai, pārtikas produktiem, pārtikas produktiem vajadzības gadījumā jābūt rūpīgi nodalītiem. 
6. Pārtikas produktiem pārvadāšanas līdzekļos un/vai konteineros jābūt novietotiem un aizsargātiem tā, lai samazinātu piesārņojuma risku. 
7. Vajadzības gadījumā pārvadāšanas līdzekļiem un/vai konteineriem, ko izmanto pārtikas līdzekļu pārvadāšanai, jāuztur pārtikas produktu atbilstošās temperatūrās un jābūt iespējai minētās temperatūras kontrolēt. 

Transporta līdzekļiem un konteineriem, kas pārvadā karstos ēdienus, ir jābūt konstruētiem tā, lai saglabātu vismaz 60°C temperatūru. Transporta līdzekļa konstrukcijai jādod iespēja saglabāt atdzesētā produkta temperatūru, bet tālāk to neatdzesēt.
Termiski apstrādātas atdzesētas pārtikas temperatūra ir jāsaglabā līmenī +4°C, bet uz īsu laiku tā var pārvadāšanas laikā arī pacelties līdz +7°C.
Sasaldētas pārtikas temperatūra pārvadāšanas laikā ir jāsaglabā -18°C līmenī un zemāk, bet uz īsu laiku tā var paaugstināties līdz -15°C.