Atbildīgā persona

Uzņēmumā nozīmē atbildīgo personu par paškontroles procedūru izstrādāšanu, ieviešanu un uzturēšanu.
Regulas 852/2004 „Par pārtikas higiēnu" II. pielikuma XII. nodaļā noteikts, ka pārtikas apritē iesaistītie tirgus dalībnieki nodrošina, ka atbildīgie par šīs regulas 5. panta 1. punktā minētās procedūras izstrādi un uzturēšanu vai attiecīgo norādījumu izmantošanu ir saņēmuši atbilstošu apmācību par HACCP principu piemērošanu.

Paškontroles procedūru izstrādāšanai var veidot arī darba grupu, kurā iekļauj personas, kurām ir praktiskas zināšanas higiēnā, vai pārtikas tehnoloģijā, kuras izprot ēdienu gatavošanas tehnoloģisko procesu un ar to saistītos bioloģiskos, ķīmiskos vai fiziskos apdraudējumus.